Thứ bảy, 20/07/2024 | 03:23 GMT+7

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình năm 2012

08/06/2011

Căn cứ Quyết định số 79/2006/QĐ - TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2015, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã ban hành công văn số 5059/BCĐ - TKNL ngày 8/6 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch, dự kiến triển khai các nội dung năm 2012.

Thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; căn cứ Quyết định số 79/2006/QĐ- TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2015, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã ban hành công văn số 5059/BCĐ – TKNL ngày 8/6 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch, dự kiến triển khai các nội dung năm 2012. Nội dung cụ thể như sau:


1. Đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và ước thực hiện kế hoạch năm 2011


Các đơn vị có nhiệm vụ được giao thực hiện từ Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2011 báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và ước thực hiện kế hoạch năm 2011 theo các nội dung như sau:


1.1. Nội dung và mục tiêu nhiệm vụ.


1.2. Khối lượng đã thực hiện


1.3. Kinh phí:


Tổng số kinh phí trong đó:


+ Vốn ngân sách nhà nước.


+ Vốn hợp tác quốc tế.


+ Vốn đơn vị tự bỏ ra hoặc doanh nghiệp đóng góp.


1.4. Các hoạt động lồng ghép (truyền thông, xây dựng các mô hình...)


1.5. Đánh giá kết quả thực hiện khó khăn tồn tại. 


1.6. Kiến nghị đề xuất.


2. Đề xuất kế hoạch năm 2012


Các đơn vị căn cứ trách nhiệm được giao quy định tại các Điều 44, 45, 46 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quy định tại các Điều 33, 34 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011; căn cứ nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006, xây dựng dự án, nhiệm vụ và tổng hợp theo mẫu biểu tương ứng tại phụ lục kèm theo (mẫu biểu 01, 02).


Quy định về trình tự và hồ sơ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các dự án, nhiệm vụ được thực hiện theo Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 20 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương – Trưởng ban chỉ đạo.


3. Tiến độ thực hiện


Các đơn vị gửi đăng ký kế hoạch năm 2012 về Văn phòng Tiết kiệm năng lượng bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Văn thư Bộ Công Thương, thời hạn cuối cùng là ngày 15 tháng 7 năm 2011 để tổng hợp đăng ký kế hoạch với các bộ chức năng.

Huyền Anh