Thứ bảy, 15/06/2024 | 23:31 GMT+7

Tham vấn báo cáo dự án Hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và Phát thải thấp trong ngành Công nghiệp ở Việt Nam

01/11/2021

Bộ Công Thương đã phối hợp với Ngân hàng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và các bên liên quan xây dựng dự thảo Văn kiện Dự án: “Hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và Phát thải thấp trong ngành Công nghiệp ở Việt Nam”

Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác giữa Bộ Công Thương và Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Thế giới đã huy động được nguồn tài trợ cho hoạt động thúc đẩy giảm phát thải khí carbon và chuyển đổi năng lượng trong ngành công nghiệp tại Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với Ngân hàng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và các bên liên quan xây dựng dự thảo Văn kiện Dự án: “Hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và Phát thải thấp trong ngành Công nghiệp ở Việt Nam” (Technial Assistance Project for Vietnam's Decarbonization and Energy Transition – V-TED). Dự thảo Văn kiện của Dự án V-TED được xây dựng tuân thủ theo quy định của Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật V-TED gồm các nội dung chính sau: 
- Tên tiếng Việt của Dự án: “Hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và Phát thải thấp trong ngành Công nghiệp ở Việt Nam” (V-TED)
 - Tên tiếng Anh của Dự án: “Technial Assistance Project for Vietnam's Decarbonization and Energy Transition” (V-TED)
- Thời gian thực hiện: 02 năm.
- Đơn vị chủ trì dự án: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương
- Đơn vị phối hợp: Cục Hóa chất.
- Mục tiêu tổng quát: Mục tiêu tổng quát là hỗ trợ thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính (KNK) trong ngành công nghiệp ở Việt Nam. Thông qua đó, Dự án góp phần định hướng, chuyển đổi năng lượng và phát triển ngành công nghiệp của Việt Nam theo hướng bền vững, góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam về các mục tiêu Thiên niên kỷ và giảm phát thải KNK.
- Mục tiêu cụ thể: (i) Thúc đẩy quá trình giảm phát thải carbon và chuyển đổi năng lượng của Việt Nam thông qua áp dụng các công nghệ hiệu quả năng lượng trong công nghiệp; (ii) Tạo ra môi trường/ cơ sở hạ tầng kỹ thuật thuận lợi trong việc áp dụng tín chỉ phát thải cho từng ngành công nghiệp; (iii)  Xây dựng năng lực tại Việt Nam để cung cấp và chuyển giao các kết quả giảm thiểu phát thải khí carbon với các bên khác theo Thỏa thuận Paris cũng như tiếp cận tài chính khí hậu/ carbon quốc tế; (iv) Thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng trong các ngành công nghiệp tại Việt Nam.
- Các Hợp phần của Dự án: (i) Thúc đẩy và thí điểm các công nghệ sáng tạo và phát thải thấp; (ii) Nâng cao năng lực và chia sẻ kiến thức về công nghệ sáng tạo phát thải thấp; (iii) Cải thiện mức độ sẵn sàng về tín dụng carbon theo ngành trong phân ngành. Các nội dung của Dự án V-TED đã được Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương rà soát, thảo luận chi tiết với các đơn vị liên quan để tránh trùng lắp với các dự án, chương trình đang triển khai trong Bộ (Mô tả Dự án được nêu chi tiết trong Dự thảo Văn kiện dự án đính kèm hồ sơ trình).
Theo quy định của Ngân hàng Thế giới, Bộ Công Thương đã hoàn thiện các báo cáo:
(1) Kế hoạch tham gia của các bên liên quan. Xem chi tiết tại đây.
(2) Kế hoạch quản lý lao động. Xem chi tiết tại đây.
(3) Kế hoạch cam kết môi trường và xã hội cho Dự án V-TED. Xem chi tiết tại đây.
Để hoàn thiện các báo cáo này, trân trọng mời các tổ chức, chuyên gia nghiên cứu góp ý cho Dự thảo các báo cáo nói trên.
Mọi ý kiến của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi trước ngày 10 tháng 11 năm 2021 theo địa chỉ:
(i) Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương, địa chỉ số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.22205384.
(ii) Email: [email protected]
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan, chuyên gia.
Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững