Chủ nhật, 14/07/2024 | 02:39 GMT+7

Thông báo trúng thầu (Gói thầu C2.1.20): Dịch vụ kiểm toán dự án

02/07/2024

Dự án: P164938 – Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp.

Số tham chiếu thầu/hợp đồng: 03/2024.
Phạm vi hợp đồng: Dịch vụ kiểm toán dự án (Gói số C2.1.14).
Thời hạn hợp đồng: Từ tháng 7 năm 2024 đến 30 tháng 6 năm 2026, hoặc bất kỳ thời hạn nào khác mà các bên thỏa thuận sau đó bằng văn bản. 
Ký hợp đồng: ngày 28 tháng 6 năm 2024.
Phương pháp lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn tư vấn với chi phí thấp nhất (LCS).
Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam (đồng).
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.
Địa chỉ: Số 1, Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Giá trị hợp đồng: 344.850.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bốn triệu, tám trăm năm mươi nghìn Việt Nam đồng).