Thứ ba, 18/06/2024 | 21:45 GMT+7

Thủ tướng phê duyệt Danh mục dự án tiết kiệm năng lượng ngành công nghiệp

15/04/2016

Khoảng 50 doanh nghiệp công nghiệp được hưởng lợi trực tiếp từ Dự án.

Ngày 05 tháng 04 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 563/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án “Tiết kiệm năng lượng cho ngành Công nghiệp Việt Nam” (Dự án) vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Mục tiêu tổng quát của Dự án nhằm cải thiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp, góp phần đạt mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải nhà kính.

Mục tiêu cụ thể của Dự án: Tiết kiệm khoảng 1,86 triệu tấn dầu quy đổi (TOE) hàng năm và lượng giảm phát thải nhà kính (CO2) hàng năm dự kiến đạt được là 9,67 triệu tấn.

Kết quả chủ yếu của Dự án:

-  Khoảng 50 doanh nghiệp công nghiệp được hưởng lợi trực tiếp từ Dự án;

- 60 dự án tiết kiệm năng lượng và năng lượng hiệu quả được phát triển;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về tiết kiệm năng lượng quốc gia cho ngành công nghiệp;

- Hoàn thành Thông tư về tiết kiệm năng lượng cho các ngành công nghiệp.

Thời gian thực hiện Dự án; từ năm 2016 đến năm 2020

Tổng mức vốn của Dự án: 314 triệu USD, trong đó:

- Vốn vay của WB: vốn vay WB: 201,7 triệu USD;

- Vốn đối ứng: 112,3 triệu USD.

Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là các cơ quan liên quan có trách nhiệm đảm bảo hiệu quả của Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về điều kiện vay, lãi suất cho vay của Dự án trước khi đàm phán hiệp định vay vốn đảm bảo trả nợ vay, chống bao cấp trong vay ODA.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo business.gov.vn