Tên sản phẩm Mã sản phẩm
(Model)
Nhãn hiệu Xuất xứ Công suất danh định P (W) Thông số kỹ thuật khác Chỉ số hiệu suất năng lượng
Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 2P-3kW-380V-DF-F-OUT-IE3-VN 0032ODMH7GS Toshiba Việt Nam 3 kW 87.3 %
Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 2P-55kW-380V-OUT-IE3-VN 0552ODMH7FS Toshiba Việt Nam 55 kW 94.4 %
Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 2P-37kW-380V-OUT-IE3-VN 0372ODMH7FS Toshiba Việt Nam 37 kW 94.7 %
Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 2P-30kW-380V-OUT-IE3-VN 0302ODMH7FS Toshiba Việt Nam 30 kW 93.8 %
Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 2P-11kW-380V-OUT-IE3-VN 0112ODMH7FS Toshiba Việt Nam 11 kW 88.0 %
Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 2P-5.5kW-380V-OUT-IE3-VN Y552ODMH7FS Toshiba Việt Nam 5.5 kW 89.2 %
Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 4P-100HP-STD-380V 4D3100K2ZVA1 Toshiba Việt Nam 100 HP 95.2 %
Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 4P-30kW-380V-OUT-IE3-VN-V1 0304ODMH7FT Toshiba Việt Nam 30 kW 93.9 %
Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 4P-0.75kW-200V-OUT-IE3-VN 754ODMS7FS Toshiba Việt Nam 0,75 kW 85.3 %
Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 4P-2.2kW-380V-DF-F-OUT-IE3-VN Y224ODMH7GS Toshiba Việt Nam 2.2 kW 89.4 %
Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 4P-4kW-380V-IE3-VN 0044SDMT7FS Toshiba Việt Nam 4 kW 89.1 %
Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 4P-55kW-380V-OUT-IE3-VN 0554ODMH7FS Toshiba Việt Nam 55 kW 95.8 %
Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 2P-7.5kW-380V-IE3-VN Y752FTMM7FS Toshiba Việt Nam 7.5 kW 90.2 %
Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 6P-3.7kW-380V-DF-RB-OUT-IE3-VN Y376ODMH7JS Toshiba Việt Nam 3.7 kW 89.1 %
Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 2P-5.5kW-200V-DF-RB-OUT-IE3-VN Y552ODMS7JS Toshiba Việt Nam 5.5 kW 90 %
Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 4P-11kW-200V-DF-RB-OUT-IE3-VN 0114ODMS7JS Toshiba Việt Nam 11 kW 92.1 %
Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 2P-3.7kW-380V-OUT-IE3-VN Y372ODMH7FS Toshiba Việt Nam 3.7 kW 89.4 %
Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 2P-3.7kW-200V-DF-RB-OUT-IE3-VN Y372ODMS7JS Toshiba Việt Nam 3.7 kW 89,1%
Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 6P-150HP-STD-380V 6D3150L2ZVA1 Toshiba Việt Nam 150 HP 95.3 %
Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 4P-7.5kW-380V-DF-F-OUT-IE3-VN Y754ODMH7GS Toshiba Việt Nam 7,5 kW 90,6 %

Kinh nghiệm hay

Đơn vị đồng hành