Tên sản phẩm Mã sản phẩm
(Model)
Nhãn hiệu Xuất xứ Công suất danh định P (W) Thông số kỹ thuật khác Chỉ số hiệu suất năng lượng
Động cơ điện 4P-0.75kW-380V-IE3-VN X754FTMM7FS TOSHIBA Việt Nam 0.75 kW 85.49 %
Động cơ điện 6P-2.2kW-380V-DF-F-IE3-VN Y226FTMH7GS TOSHIBA Việt Nam 2.2 kW 87.6 %
Động cơ điện 4P-2.2kW-380V-IE3-VN Y224FTMM7FS TOSHIBA Việt Nam 2.2 kW 89.37 %
Động cơ điện 4P-2.2kW-200V-IE3-VN Y224FCMS7FS TOSHIBA Việt Nam 2.2 kW 88.6 %
Động cơ điện 2P-2.2kW-380V-OUT-IE3-VN Y222ODMH7FS TOSHIBA Việt Nam 2.2 kW 86 %
Động cơ điện 4P-2.2kW-380V-DF-RB-IE3-VN Y224SDMH7JS TOSHIBA Việt Nam 2.2 kW 89.4 %
Động cơ điện 4P-4kW-380V-IEC-VN 0044SDMT7FS TOSHIBA Việt Nam 4 kW 89.59 %
Động cơ điện 4P-5.5kW-380V-IE3-VN Y554FTMM7FS TOSHIBA Việt Nam 5.5 kW 90.59 %
Động cơ điện 4P-5.5kW-380V-DF-RB-IE3-VN Y554SDMH7JS TOSHIBA Việt Nam 5.5 kW 90.6 %
Động cơ điện 4P-7.5kW-380V-DF-RB-IE3-VN Y754SDMH7JS TOSHIBA Việt Nam 7.5 kW 90.6 %
Động cơ điện 6P-11kW-200/220V-IE3-VN 0116FTMS7FS TOSHIBA Việt Nam 11 kW 91.8 %
Động cơ điện 2P-11kW-380V-DF-RB-IE3-VN 0112SDMH7JS TOSHIBA Việt Nam 11 kW 91.8 %
Động cơ điện 15kW-200V-OUT-IE3-VN 0154ODMS7FS TOSHIBA Việt Nam 15 kW 93.1 %
Động cơ điện 4P-18.5kW-380V-IE3-VN 0184FTMN7FS TOSHIBA Việt Nam 18.5 kW 92.9 %
Động cơ điện 4P-22kW-200V-IE3-VN 0224FTMX7FS TOSHIBA Việt Nam 22 kW 93.3 %
Động cơ điện 4P-30kW-200V-IE3-VN 0304FTMX7FS TOSHIBA Việt Nam 30 kW 94.1 %
Động cơ điện 4P-37kW-380V-IE3-VN 0374FTMN7FS TOSHIBA Việt Nam 37 kW 94.5 %
Động cơ điện 4P-37kW-380V-DF-RB-IE3-VN 0374SDMH7JS TOSHIBA Việt Nam 37 94.5 %
Động cơ điện 4P-45kW-380V-IE3-VN 0454FTMN7FS TOSHIBA Việt Nam 45 kW 94.5 %
Động cơ điện 2P-45kW-380V-IE3-VN 0452FTMN7FS TOSHIBA Việt Nam 45 kW 94.4 %

Kinh nghiệm hay

Đơn vị đồng hành