Tên sản phẩm Mã sản phẩm
(Model)
Nhãn hiệu Xuất xứ Công suất danh định
(BTU/h)
Hiệu suất năng lượng(br)(CSPF)
Điều hòa 2 chiều FTXV35QVMV/RXV35QVMV FTXV35QVMV/RXV35QVMV Daikin Thái Lan 11.900 BTU/h 55.0 CSPF
Điều hòa 1 chiều lạnh FTKY35WMVMV / RKY35WMVMV FTKY35WMVMV / RKY35WMVMV Daikin Việt Nam 11.900 BTU/h 51.0 CSPF
Điều hòa 1 chiều lạnh FTKY35WAVMV / RKY35WAVMV FTKY35WAVMV / RKY35WAVMV Daikin Việt Nam 11.900 BTU/h 51.0 CSPF
Điều hòa 2 chiều FTHF25VAVMV/RHF25VAVMV FTHF25VAVMV/RHF25VAVMV Daikin Thái Lan 8.500 BTU/h 55.0 CSPF
Điều hòa 1 chiều lạnh FTKZ25VVMV/ RKZ25VVMV FTKZ25VVMV/ RKZ25VVMV DAIKIN Thái Lan 8500 BTU/h 55.0 CSPF
Điều hòa gia đình 2 chiều FTHF71RVMV/RHF71RVMV FTHF71RVMV/RHF71RVMV Daikin Thái Lan 24.200 BTU/h 5,5 CSPF
Điều hòa gia đình 1 chiều FTKM71SVMV/RKM71SVMV FTKM71SVMV/RKM71SVMV Daikin Thái Lan 24.200 BTU/h 5,87 CSPF
Điều hòa gia đình 2 chiều FTXV60QVMV/RXV60QVMV FTXV60QVMV/RXV60QVMV Daikin Thái Lan 20.500 BTU/h 5,81 CSPF
Điều hòa gia đình 1 chiều FTKA60UAVMV/RKA60UVMV FTKA60UAVMV/RKA60UVMV Daikin Việt Nam 20.500 BTU/h 4,9 CSPF
Điều hòa gia đình 1 chiều FTKM60SVMV/RKM60SVMV FTKM60SVMV/RKM60SVMV Daikin Thái Lan 20.500 BTU/h 6,21 CSPF
Điều hòa gia đình 2 chiều FTXV50QVMV/RXV50QVMV FTXV50QVMV/RXV50QVMV Daikin Thái Lan 17.100 BTU/h 6,35 CSPF
Điều hòa gia đình 1 chiều lạnh FTKM50SVMV/RKM50SVMV FTKM50SVMV/RKM50SVMV Daikin Thái Lan 17.100 BTU/h 6,73 CSPF
Điều hòa gia đình 2 chiều FTXZ50NVMV/RXZ50NVMV FTXZ50NVMV/RXZ50NVMV Daikin Thái Lan 17.100 BTU/h 6,29 CSPF
Điều hòa gia đình 1 chiều lạnh FTKA50UAVMV/RKA50UVMV FTKA50UAVMV/RKA50UVMV Daikin Thái Lan/Việt Nam 17.100 BTU/h 4,67 CSPF
Điều hòa gia đinh 2 chiều FTHF35RAVMV/RHF35RAVMV FTHF35RAVMV/RHF35RAVMV Daikin Việt Nam 11.900 BTU/h 5,3 CSPF
Điều hòa gia đình 2 chiều FTXZ35NVMV/RXZ35NVMV FTXZ35NVMV/RXZ35NVMV Daikin Thái Lan 11.800 BTU/h 6,89 CSPF
Điều hòa gia đình 1 chiều lạnh FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV Daikin Việt Nam 11.900 BTU/h 5,7 CSPF
Điều hòa gia đình 1 chiều lạnh FTKM35SVMV/RKM35SVMV FTKM35SVMV/RKM35SVMV Daikin Thái Lan 11.900 BTU/h 6,56 CSPF
Điều hòa gia đình 2 chiều FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV Daikin Việt Nam 8.500 BTU/h 6 CSPF
Điều hòa gia đình 2 chiều FTXZ25NVMV/RXZ25NVMV FTXZ25NVMV/RXZ25NVMV Daikin Thái Lan 8.400 BTU/h 7,04 CSPF

Kinh nghiệm hay

Đơn vị đồng hành