Tên sản phẩm Mã sản phẩm
(Model)
Nhãn hiệu Xuất xứ Công suất danh định
(BTU/h)
Hiệu suất năng lượng(br)(CSPF)
Điều hoà 1 chiều ATKF35XVMV/ARKF35XVMV ATKF35XVMV/ARKF35XVMV Daikin Việt Nam 12.300 W 5,38 CSPF
Điều hoà 1 chiều FTKF35XVMV/RKF35XVMV FTKF35XVMV/RKF35XVMV Daikin Việt Nam 12.300 W 5,38 CSPF
Điều hòa 2 chiều FTXV35QVMV/RXV35QVMV FTXV35QVMV/RXV35QVMV DAIKIN Thái Lan 11.900 BTU 6,24 CSPF
Điều hòa 2 chiều FTHF71VVMV/RHF71VVMV FTHF71VVMV/RHF71VVMV DAIKIN Thái Lan 24.200 BTU 5,6 CSPF
Điều hòa 2 chiều FTHF60VVMV/RHF60VVMA FTHF60VVMV/RHF60VVMA DAIKIN Thái Lan 20.500 BTU 5,81 CSPF
Điều hòa 2 chiều FTXV60QVMV/RXV60QVMV FTXV60QVMV/RXV60QVMV DAIKIN Thái Lan 20.500 BTU 5,81 CSPF
Điều hòa 2 chiều FTXV50QVMV/RXV50QVMV FTXV50QVMV/RXV50QVMV DAIKIN Thái Lan 17.100 BTU 6,35 CSPF
Điều hòa 2 chiều FTHF25VAVMV/RHF25VAVMV FTHF25VAVMV/RHF25VAVMV DAIKIN Việt Nam 8.500 BTU 6,3 CSPF
Điều hòa 1 chiều lạnh FTKZ71VVMV/RKZ71VVMV FTKZ71VVMV/RKZ71VVMV DAIKIN Thái Lan 24.200 BTU 5,98 CSPF
Điều hòa không khí Daikin FTKZ60VVMV/RKZ60VVMV FTKZ60VVMV/RKZ60VVMV DAIKIN Thái Lan 20.500 BTU 6,45CSPF
Điều hòa 1 chiều lạnh FTKZ50VVMV/RKZ50VVMV FTKZ50VVMV/RKZ50VVMV DAIKIN Thái Lan 17.700 BTU 6,69 CSPF
Điều hòa 1 chiều lạnh FTKY35WMVMV/RKY35WMVMV FTKY35WMVMV/RKY35WMVMV DAIKIN Việt Nam 11.900 BTU 6,19 CSPF
Điều hòa 1 chiều lạnh FTKY35WAVMV/RKY35WAVMV FTKY35WAVMV/RKY35WAVMV DAIKIN Việt Nam 11.900 BTU/h 6,19 CSPF
Điều hòa 1 chiều lạnh FTKZ25VVMV/RKZ25VVMV FTKZ25VVMV/RKZ25VVMV DAIKIN Thái Lan 8.500 BTU/h 7,24 CSPF
Điều hòa 2 chiều FTHF71VVMV/RHF71VVMV FTHF71VVMV/RHF71VVMV Daikin Thái Lan 24.200 BTU/h 55.0 CSPF
Điều hòa 1 chiều lạnh FTKZ71VVMV/ RKZ71VVMV FTKZ71VVMV/ RKZ71VVMV Daikin Thái Lan 24.200 BTU/h 55.0 CSPF
Điều hòa 2 chiều FTXV60QVMV/RXV60QVMV FTXV60QVMV/RXV60QVMV Daikin Thái Lan 20.500 BTU/h 55.0 CSPF
Điều hòa 1 chiều lạnh FTKZ60VVMV/ RKZ60VVMV FTKZ60VVMV/ RKZ60VVMV Daikin Thái Lan 20.500 BTU/h 55.0 CSPF
Điều hòa 1 chiều lạnh FTKZ50VVMV/ RKZ50VVMV FTKZ50VVMV/ RKZ50VVMV Daikin Thái Lan 17700 BTU 55.0 CSPF
Điều hòa 2 chiều FTXV50QVMV/RXV50QVMV FTXV50QVMV/RXV50QVMV Daikin Thái Lan 17.100 BTU/h 55.0 CSPF

Kinh nghiệm hay

Đơn vị đồng hành