Thứ bảy, 13/07/2024 | 03:45 GMT+7

Khung Chính sách Tái định cư (RPF)

25/11/2021

Khung chính sách tái định cư (RPF) được chuẩn bị phù hợp với OP/BP 4.12 của Ngân hàng Thế giới và các Luật và Nghị định của Việt Nam về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Mục tiêu cơ bản của RPF để đảm bảo rằng tất cả các hộ bị ảnh hưởng của dự án sẽ được bồi thường theo giá thay thế và hỗ trợ các biện pháp khôi phục để giúp họ cải thiện hoặc ít nhất là duy trì điều kiện sống và khả năng kiếm thu nhập trước dự án. RPF được chuẩn bị để hướng dẫn chuẩn bị RAP trong giai đoạn thực hiện dự án. RPF đưa ra các căn cứ để chuẩn bị, rà soát và phê duyệt RAP đối với các tiểu dự án yêu cầu thu hồi đất, bồi thường và tái định cư bất kể nguồn tài chính.
RPF này sẽ được đệ trình lên Thủ tướng Chính phủ (hoặc được ủy quyền cho các UBND Tỉnh tham gia) để phê duyệt và cho nhà tài trợ giải phóng mặt bằng trước khi đàm phán Hiệp định. Khung chính sách tái định cư đã được công bố bằng tiếng Việt và có sẵn trên trang web của dự án và có sẵn trong tiểu dự án cho các cộng đồng bị ảnh hưởng. Phiên bản tiếng Anh của RPF đã được công bố công khai trên trang web nội bộ và bên ngoài của Ngân hàng Thế giới.
Xem chi tiết Khung chính sách tái định cư TẠI ĐÂY.
Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững