Thứ bảy, 13/07/2024 | 14:29 GMT+7

Khung chính sách quản lý Môi trường và Xã hội (ESMF)

25/11/2021

Các yêu cầu trong khung ESMF sẽ được áp dụng cho tất cả các tiểu dự án trong thời hạn bảo lãnh.

Khung chính sách môi trường và xã hội (ESMF) đưa ra các quy trình bao gồm: (i) cơ chế sàng lọc để loại trừ các tiểu dự án không phù hợp, (ii) xác định những tác động môi trường và xã hội liên quan tới dự án tiết kiệm năng lượng và các biện pháp giảm thiểu; (iii) quy trình chuẩn bị và chấp thuận/làm rõ tài liệu đánh giá môi trường theo các quy định của Chính phủ Việt Nam và chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới bao gồm sự thẩm định môi trường và xã hội của tổ chức/doanh nghiệp công nghiệp như là một phần của Khung chính sách môi trường và xã hội; (iv) giám sát, tổ chức thực hiện và nguồn tài chính cho việc thực hiện Khung chính sách môi trường và xã hội; và (v) những yêu cầu về tham vấn cộng đồng, công bố thông tin theo chính sách an toàn của Nhân hàng Thế giới.
Xem Khung chính sách quản lý Môi trường và Xã hội TẠI ĐÂY.
Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững