Thứ sáu, 01/03/2024 | 01:43 GMT+7

Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2015

21/09/2016

Ngày 11 tháng 07 năm 2016, Thủ Tướng Chính Phủ ra Quyết định số 1357/QĐ-TTg ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2015.

Ngày 11 tháng 07 năm 2016,  Thủ Tướng Chính Phủ ra Quyết định số 1357/QĐ-TTg ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2015. Theo đó, cả nước có 1.973 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, trong đó lĩnh vực công nghiệp có 1.598 cơ sở; công trình xây dựng có 279 cơ sở; giao thông vận tải có 71 cơ sở và nông nghiệp có 7 cơ sở.

Riêng thành phố Hà Nội có 224 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, chiếm 11,35% cả nước. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp có 113 cơ sở; công trình xây dựng với 109 cơ sở, giao thông vận tải với 2 cơ sở và lĩnh vực nông nghiệp không có cơ sở nào. 

 

 

Tham khảo chi tiết tại đây.