Thứ tư, 20/10/2021 | 14:24 GMT+7

Mối tương thích giữa ISO 50001, ISO 9001 và ISO 14001

15/08/2015

Doanh nghiệp cần hiểu rõ sự tương thích về nội dung, yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 50001 với các tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 về hệ thống quản lý chất lượng và ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường.

Doanh nghiệp đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 sẽ có nhiều thuận lợi hơn khi áp dụng hệ thống quản lý năng lượng vì một loạt các yêu cầu của tiêu chuẩn này hoàn toàn tương thích với các hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường (xem trong bảng so sánh dưới đây).

Doanh nghiệp cần hiểu rõ sự tương thích về nội dung, yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 50001 với các tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 về hệ thống quản lý chất lượng và ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường. Điều này sẽ giúp cho các tổ chức (doanh nghiệp) nhất là các doanh nghiệp đã từng áp dụng thành công các hệ thống quản lý theo ISO 9001 và ISO 14001 có được các quyết định sớm nhất để tiếp cận với hệ thống quản lý năng lượng bởi mọi công cụ quản lý đều tuân thủ một số nguyên lý chung.

Để biết thêm chi tiết, tham khảo tài liệu do chuyên gia năng lượng Lương Văn Phan thực hiện tại đây