Thứ bảy, 20/07/2024 | 07:32 GMT+7

Sổ tay hướng dẫn thực hiện Quỹ chia sẻ rủi ro

25/11/2021

Sổ tay hướng dẫn thực hiện (OM) Quỹ chia sẻ rủi ro (RSF) của Quỹ Khí hậu xnanh (GCF) thuộc Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam.

Sổ tay hướng dẫn thực hiện (OM) Quỹ Chia sẻ rủi ro (RSF) của Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thuộc Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành Công nghiệp Việt Nam (“Dự án VSUEE” hoặc “Dự án”) mô tả việc sử dụng Quỹ Chia sẻ rủi ro và sẽ là hướng dẫn cho Đơn vị thực hiện chương trình (PIE) để thực hiện bảo lãnh RSF trong hỗ trợ đầu tư tiết kiệm năng lượng (EE) bao gồm sàng lọc Tiểu dự án hợp lệ, quy trình xem xét đánh giá, phê duyệt hồ sơ đăng ký bảo lãnh tín dụng RSF, cũng như các nghĩa vụ giám sát và báo cáo của các bên liên quan. Sổ tay hướng dẫn thực hiện cũng quy định các quy trình và thủ tục thực hiện chính sách quản lý tài chính, đấu thầu và an toàn được áp dụng cho dự án VSUEE.
Nội dung của Sổ tay hướng dẫn thực hiện bao gồm: (i) các tiêu chí hợp lệ để bảo lãnh rủi ro tín dụng một phần (Bảo lãnh tín dụng RSF) từ Quỹ RSF cho các khoản vay của Tiểu dự án tiết kiệm năng lượng được tài trợ bởi các Tổ chức tín dụng tham gia (PFI); (ii) các thủ tục áp dụng và xử lý các bảo lãnh tín dụng RSF từ Quỹ RSF cho các khoản vay của Tiểu dự án tiết kiệm năng lượng được tài trợ bởi các PFI (Các khoản vay PFI); (iii) các biểu mẫu cần được sử dụng trong quá trình nộp hồ sơ, xem xét đánh giá, phê duyệt, giám sát và báo cáo đối với bảo lãnh tín dụng RSF; (iv) vai trò và trách nhiệm của mỗi bên tham gia dự án VSUEE; (v) các tiêu chí đánh giá về mặt kỹ thuật, kinh tế và tài chính cũng như các tiêu chí đánh giá an toàn đối với các Tiểu dự án tiết kiệm năng lượng; và (v) các nghiên cứu điển hình để tiến hành phân tích tài chính và kinh tế.
Sổ tay hướng dẫn thực hiện này có thể được PIE đề xuất bổ sung, sửa đổi trong quá trình thực hiện nhằm cho phép Quỹ RSF đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường, với điều kiện Bộ Công Thương, Ngân hàng Thế giới phải phê duyệt và trong một số trường hợp cụ thể, có sự nhất trí của Quỹ Khí hậu xanh.
Xem chi tiết Sổ tay hướng dẫn TẠI ĐÂY.
Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững