Thứ ba, 06/06/2023 | 05:38 GMT+7

Ứng dụng chống sét van trên đường dây compact 110kV tại Việt Nam

06/11/2020

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng chống sét van (CSV) lắp đặt trên đường dây compact 110kV trong lưới điện Việt Nam.

TÓM TẮT

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng chống sét van (CSV) lắp đặt trên đường dây compact 110kV trong lưới điện Việt Nam. Kết quả nghiên cứu dựa trên mô hình điện hình học (EGM) và phần mềm mô phỏng EMTP/ATP. Số lần sét đánh vào đường dây compact và đường dây thông thường được tính toán so sánh. Khả năng chịu sét của đường dây với các cấu hình lắp đặt CSV khác nhau theo điện trở tiếp địa cột được xem xét. Suất cắt đường dây trước và sau khi lắp đặt CSV được so sánh. Khả năng chịu sét của đường dây compact một mạch và hai mạch kết hợp với lắp đặt CSV được so sánh với đường dây có dây chống sét (DCS) không có CSV.

Từ khóa: Đường dây compact, chống sét van, mô phỏng EMTP/ATP. 

APPLICATION OF LINE SURGE ARRESTERS ON THE COMPACT TRANSMISSION LINES 110kV IN VIET NAM 

ABSTRACT

This paper presents result application of line surge arresters on the compact transmission lines 110kV in Viet Nam. The results study are based on the geometric model (EGM) method and EMTP simulation software. The number of lightning strikes to the compact transmission lines and standard line is calculated and compared. Different line surge arrester installation configurations are considered. Line lightning performance is computed for different tower footing resistance. Line performance before and after line surge arrester installation are compared. Line lightning performance of the single and double circuits compact transmission lines combined with line surge arresters are compared with the performance of the standard line without line surge arresters.

Keywords: Compact transmission line, line surge arresters, EMTP/ATP simulation. 

Tham khảo báo cáo nghiên cứu đầy đủ tại đây

Ninh Văn Nam (1), Nguyễn Mạnh Quân (1), Trần Văn Tớp (2)

(1) Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

(2) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

Tạp chí KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Tập 56, Số 4 (8/2020)

Top-runner 2022