Thứ bảy, 20/07/2024 | 14:32 GMT+7

Ninh Bình phấn đấu đến năm 2022 đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân 2,5%

28/04/2021

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2030

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2030

Theo đó kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2022, toàn tỉnh sẽ đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân 1,5 - 2,5% tổng tiêu thụ năng lượng.

Ninh Bình đưa ra mục tiêu đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2022. Áp dụng với mọi đối tượng bao gồm các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động sử dụng và quản lý năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tốt việc xây dựng các biện pháp khuyến khích ứng dụng công nghệ và sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

Sở Công thương Ninh Bình có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo định kỳ và theo yêu cầu về triển khai Kế hoạch với Bộ Công Thương và UBND tỉnh. Đồng thời, là cơ quan đầu mối hướng dẫn các văn bản pháp lý có liên quan đến các đơn vị thực hiện kế hoạch, đề án, dự án; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét giải quyết; tham mưu giúp UBND tỉnh điều phối, kiểm tra hoạt động, đánh giá việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các dự án, đề án của các ngành, đơn vị thuộc nội dung Kế hoạch trong giai đoạn thực hiện;

Cùng với đó, chỉ đạo Trung tâm thuộc Sở triển khai dự án, mô hình về tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh; tư vấn, hỗ trợ thông tin, kỹ thuật trong việc thực hiện nâng cấp, cải tiến, hợp lý hóa dây chuyền công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và xây dựng mô hình quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp.

Thông qua Chương trình, tỉnh Ninh Bình tuyên truyền sâu rộng và thực hiện tốt Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản dưới Luật. Đồng thời, xây dựng, ban hành các văn bản quy định về cơ chế, chính sách của tỉnh, với các nội dung cụ thể theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn; giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân cho các ngành/phân ngành công nghiệp tùy từng loại sản phẩm và quy mô sản xuất.

Đặc biệt, Ninh Bình đưa ra mục tiêu đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định; quản lý nhu cầu sử dụng điện, đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm điện trong các khâu truyền tải, phân phối, kinh doanh và sử dụng điện; duy trì và hoạt động có hiệu quả đơn vị tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn.

Sở Công thương Ninh Bình có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo định kỳ và theo yêu cầu về triển khai Kế hoạch với Bộ Công Thương và UBND tỉnh. Đồng thời, là cơ quan đầu mối hướng dẫn các văn bản pháp lý có liên quan đến các đơn vị thực hiện kế hoạch, đề án, dự án; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét giải quyết; tham mưu giúp UBND tỉnh điều phối, kiểm tra hoạt động, đánh giá việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các dự án, đề án của các ngành, đơn vị thuộc nội dung Kế hoạch trong giai đoạn thực hiện;

Mai Anh