Thứ bảy, 20/07/2024 | 05:01 GMT+7

Bổ sung Dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

04/08/2008

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 6431/BCT-KHCN ngày 25 tháng 7 năm 2008 về Dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ngày 31/7, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công Thương làm việc với Bộ Tư pháp bổ sung Dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009. Bộ Tư pháp báo cáo việc bổ sung Dự án Luật này trong Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2009, trình Chính phủ xem xét tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2008./.

Mai Phương