Thứ bảy, 20/07/2024 | 08:24 GMT+7

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương năm 2024

19/04/2023

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu ngành Công Thương theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2024 sử dụng ngân sách Nhà nước theo các nội dung sau:

1. Nội dung đề xuất
Đề xuất các nhiệm vụ nhằm thực hiện các yêu cầu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương và đề xuất giải pháp, lộ trình triển khai trong thời gian tới.
2. Hồ sơ đề xuất 
a. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu áp dụng quy trình theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 23/2018/TT-BCT ngày 28/8/2018 của Bộ Công Thương quy định quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Công Thương. Dự toán kinh phí áp dụng theo Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường.
b. Các nội dung đề xuất phải có mục tiêu rõ ràng, nội dung cụ thể, sản phẩm dự kiến có địa chỉ ứng dụng (các nhiệm vụ đề xuất không có tính chất đầu tư, nghiên cứu khoa học, mua sắm các trang thiết bị phục vụ thực hiện nhiệm vụ và phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BTC).
3. Thời hạn nộp hồ sơ 
Đề nghị các cơ quan/đợn vị nộp hồ sơ đề xuất qua 02 phương thức: 
- Hồ sơ để xuất bản giấy gửi về Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương: 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Hồ sơ đề xuất bản điện tử gửi về địa chỉ email: [email protected]
- Thời gian: trước ngày 15 tháng 5 năm 2023 (theo dấu bưu điện đối với hồ sơ bản giấy)
Thông tin liên hệ: 0242 220 2359/ 0904.886336
Chi tiết nội dung thông báo tại đây.
Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững