Thứ ba, 18/06/2024 | 18:26 GMT+7

Tây Ninh ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng TK&HQ giai đoạn 2016-2020

16/05/2016

Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020 tiết kiệm từ 5 – 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo hiện nay.

Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định số 940/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020 tiết kiệm từ 5 – 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo hiện nay. Bên cạnh đó, tỉnh cũng phấn đấu giảm mức tiêu thụ năng lượng ít nhất 10% đối với một số nhóm, ngành sử dụng nhiều năng lượng.

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều nội dung, bao gồm: tập trung quản lý nhà nước, tăng cường tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường; đồng thời phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp; ngoài ra sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, trong các tòa nhà, trong hoạt động giao thông vận tải, trong sản xuất nông nghiệp, trong chiếu sáng công cộng, trong gia đình.

Các hoạt động được triển khai tích cực, đồng bộ sẽ giúp người dân tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động cụ thể, góp phần bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng.

Mai Anh