[In trang]
Thư mời bày tỏ quan tâm - C2.1.12: Thực hiện giám sát độc lập về an toàn môi trường và xã hội
Thứ năm, 21/03/2024 - 11:36
Về việc: Gói thầu C2.1.12: Thực hiện giám sát độc lập về an toàn môi trường và xã hội
Kính gửi các đơn vị quan tâm,
Việt Nam vừa nhận được khoản tài trợ từ Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp tại Việt Nam (Dự án VSUEE). Dự án sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện các mục tiêu của VNEEP và Thỏa thuận Paris về các biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng. Ngoài ra, các hoạt động xây dựng năng lực sẽ giải quyết nhu cầu về kiến thức, thể chế và xây dựng năng lực của các bên liên quan trong việc quản lý và phát triển cơ chế và chính sách quốc gia về tiết kiệm năng lượng (TKNL). Những nỗ lực đó sẽ đi kèm với việc thành lập cơ chế chia sẻ rủi ro, được hỗ trợ bởi công cụ Bảo lãnh GCF, nhằm giải quyết các rào cản pháp lý hiện hành trong việc tiếp cận vốn thương mại, huy động nguồn tài chính của ngân hàng địa phương và khuyến khích các bên liên quan như doanh nghiệp công nghiệp và ngân hàng thương mại tham gia thực hiện dự án và phát triển thị trường đầu tư TKNL. Dự án bao gồm hai hợp phần: (i) Quỹ chia sẻ rủi ro (RSF) GCF; (ii) Hỗ trợ kỹ thuật. Ban Quản lý Dự án VSUEE (BQLDA) dự định sử dụng một phần nguồn tài trợ của mình để tuyển dụng một công ty tư vấn đủ năng lực để thực hiện Xây dựng năng lực về các chính sách tiết kiệm năng lượng, xây dựng và thực hiện các dự án Tiết kiệm năng lượng cho các cơ quan chính phủ.
Dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm việc cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường và xã hội khi thực hiện dự án VSUEE. Công ty tư vấn sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ BQLDA thực hiện, quản lý và giám sát các yêu cầu an toàn liên quan đến tất cả các hoạt động của dự án như được đề cập trong ESMF, RPF, EMPF và OM đã được phê duyệt. Tư vấn có trách nhiệm: (i) Rà soát các tài liệu liên quan và tìm hiểu kỹ lưỡng về cơ cấu tổ chức và quy trình hoạt động; (ii) Giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn xã hội và; (iii) Giám sát An toàn Môi trường và (iv) Hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn trong lĩnh vực An toàn Môi trường và Xã hội. Thời gian thực hiện dự kiến của nhiệm vụ tư vấn này là 20 tháng, dự kiến bắt đầu vào tháng 6 năm 2024 và hoàn thành vào tháng 1 năm 2026 và có thể gia hạn tùy theo nhu cầu cũng như hiệu quả hoạt động của Tư vấn và việc gia hạn dự án.
Đơn vị có thể nhận được Điều khoản tham chiếu (TOR) chi tiết cho nhiệm vụ bằng cách gửi yêu cầu đến các địa chỉ email được nêu ở cuối thư này.
Ban Quản lý Dự án VSUEE mời các công ty tư vấn đủ điều kiện ("Tư vấn ") thể hiện sự quan tâm của mình trong việc cung cấp Dịch vụ. Các Tư vấn viên quan tâm cung cấp thông tin chứng minh rằng mình có các tiêu chuẩn cần thiết và kinh nghiệm liên quan để thực hiện Dịch vụ và đính kèm giấy phép kinh doanh của đơn vị. Tiêu chí lựa chọn bao gồm:
(i) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm dịch vụ tư vấn về An toàn Môi trường và Xã hội;
(ii) Trong 5 năm qua, chuyên gia tư vấn phải chứng minh được kinh nghiệm liên quan đến việc chỉ đạo và thực hiện 2 dự án giám sát độc lập các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường và xã hội đối với các dự án năng lượng, ưu tiên các dự án đã hợp tác với các ngành công nghiệp tại Việt Nam;
(iii) Có kinh nghiệm làm dịch vụ tư vấn về các dự án ODA trong việc thực hiện giám sát độc lập các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường và xã hội cho các dự án năng lượng do WB hoặc các tổ chức quốc tế khác tài trợ như ADB, IFC, JBIC/JICA, v.v., ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với Bộ Công Thương.
Các chuyên gia chủ chốt sẽ không bị đánh giá ở giai đoạn chọn lọc.
Nhiệm vụ yêu cầu tư vấn phải tổ chức một nhóm chuyên gia có kinh nghiệm như tiêu chí đã nêu, đòi hỏi nhiều kỹ năng cần thiết cho các nhiệm vụ khác nhau (ví dụ: môi trường, tái định cư, dân tộc thiểu số, bình đẳng giới, v.v).
Tư vấn quan tâm lưu ý tới Phần III, đoạn 3.14, 3.16 và 3.17 trong “Quy định Mua sắm dành cho Bên vay IPF” của Ngân hàng Thế giới vào tháng 7 năm 2016, sửa đổi vào tháng 11 năm 2017 (“Quy định Mua sắm”), quy định chính sách của Ngân hàng Thế giới về xung đột lợi ích.
Tư vấn có thể phối hợp với các đơn vị khác để tăng cường năng lực chuyên môn, nhưng phải nêu rõ liệu liên kết đó có theo hình thức liên doanh và/hoặc tư vấn phụ hay không. Trong trường hợp liên doanh, tất cả các thành viên trong liên doanh phải chịu trách nhiệm chung và riêng đối với toàn bộ hợp đồng nếu được lựa chọn.
Tư vấn sẽ được lựa chọn thông qua phương pháp Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn theo các thủ tục được quy định trong Quy định đấu thầu mua sắm.
Mọi thông tin chi tiết có thể liên hệ BQLDA VSUEE qua email: [email protected] trong khung giờ từ 09:00 sáng đến 17:00 chiều các ngày làm việc.
Hồ sơ mời thầu (EOI) phải được gửi trực tiếp dưới dạng văn bản đến địa chỉ bên dưới (qua Đường bưu điện hoặc Email) trước 16:00 ngày 05 tháng 4 năm 2024.
Ban Quản lý Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam
Phòng 510, Tòa nhà A, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ email: [email protected]