[In trang]
Thư mời bày tỏ quan tâm - C2.1.13: Tăng cường năng lực về xây dựng các chính sách tiết kiệm năng lượng
Thứ năm, 07/03/2024 - 14:53
Về việc: Gói thầu C2.1.13 - Tăng cường năng lực về xây dựng các chính sách tiết kiệm năng lượng, thực hiện và thiết kế dự án tiết kiệm năng lượng cho các cơ quan chính phủ
Kính gửi các đơn vị quan tâm,
Việt Nam vừa nhận được khoản tài trợ từ Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp tại Việt Nam (Dự án VSUEE). Dự án sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện các mục tiêu của VNEEP và Thỏa thuận Paris về các biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng. Ngoài ra, các hoạt động xây dựng năng lực sẽ giải quyết nhu cầu về kiến thức, thể chế và xây dựng năng lực của các bên liên quan trong việc quản lý và phát triển cơ chế và chính sách quốc gia về tiết kiệm năng lượng (TKNL). Những nỗ lực đó sẽ đi kèm với việc thành lập cơ chế chia sẻ rủi ro, được hỗ trợ bởi công cụ Bảo lãnh GCF, nhằm giải quyết các rào cản pháp lý hiện hành trong việc tiếp cận vốn thương mại, huy động nguồn tài chính của ngân hàng địa phương và khuyến khích các bên liên quan như doanh nghiệp công nghiệp và ngân hàng thương mại tham gia thực hiện dự án và phát triển thị trường đầu tư TKNL. Dự án bao gồm hai hợp phần: (i) Quỹ chia sẻ rủi ro (RSF) GCF; (ii) Hỗ trợ kỹ thuật. Ban Quản lý Dự án VSUEE (BQLDA) dự định sử dụng một phần nguồn tài trợ của mình để tuyển dụng một công ty tư vấn đủ năng lực để thực hiện Xây dựng năng lực về các chính sách tiết kiệm năng lượng, xây dựng và thực hiện các dự án Tiết kiệm năng lượng cho các cơ quan chính phủ.
Dịch vụ tư vấn ("Dịch vụ") bao gồm việc cung cấp hỗ trợ xây dựng năng lực của các cơ quan chính phủ ở cấp Tỉnh nhằm giúp các cơ quan này phát triển và thực thi các chính sách nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các lĩnh vực khác nhau, và để tạo điều kiện phát triển các dự án cụ thể sẽ được tài trợ thông qua Quỹ Chia sẻ Rủi ro (RSF) trong khuôn khổ Dự án VSUEE. Chương trình xây dựng năng lực sẽ tập trung vào Sở Công Thương Tỉnh (DOITs), Trung Tâm Khuyến Công Tỉnh và Trung Tâm Tiết kiệm Năng lượng Tỉnh (được gọi chung là "cơ quan TKNL cấp Tỉnh"). Cụ thể nhiệm vụ: (i) Nâng cao kiến thức và kỹ năng của cơ quan TKNL cấp Tỉnh: Cải thiện sự hiểu biết và chuyên môn của các quan chức chính phủ trong việc phát triển và thực thi chiến lược sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; (ii) Phát triển và thực thi khuôn khổ chính sách: Thiết lập những khuôn khổ vững chắc cho việc tạo ra các chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; (iii) Kết nối các bên liên quan: Tạo môi trường hợp tác bao gồm các bên liên quan, đảm bảo các chính sách được thông tin đầy đủ và thực tế; (iv) Kích hoạt Giám sát và Đánh giá: Thực hiện các cơ chế cho việc giám sát và đánh giá liên tục về hiệu quả của các chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Thời gian triển khai dự kiến của nhiệm vụ tư vấn này là 18 tháng, dự kiến bắt đầu từ tháng 5/2024 với khả năng gia hạn dựa trên nhu cầu và hiệu suất của đơn vị Tư vấn cũng như sự gia hạn của dự án.   
Các đơn vị quan tâm có thể nhận Điều khoản Tham chiếu (TOR) bằng cách gửi yêu cầu đến địa chỉ email được chỉ định ở cuối thư này.
Ban Quản lý Dự án VSUEE mời các công ty tư vấn đủ điều kiện ("Tư vấn ") thể hiện sự quan tâm của mình trong việc cung cấp Dịch vụ. Các Tư vấn viên quan tâm cung cấp thông tin chứng minh rằng mình có các tiêu chuẩn cần thiết và kinh nghiệm liên quan để thực hiện Dịch vụ và đính kèm giấy phép kinh doanh của đơn vị. Tiêu chí lựa chọn bao gồm:
(i) Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong việc thiết kế và thực hiện dự án TKNL trong các công nghiệp.
(ii) Có kinh nghiệm liên quan trong việc lãnh đạo và có ít nhất 1 báo cáo đánh giá trong việc phát triển và cung cấp các chương trình đào tạo/ Xây dựng năng lực, ưu tiên các báo cáo trong lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam.
(iii) Kiến thức và hiểu biết về chính sách và quy định của chính phủ liên quan đến các dự án TKNL trong các ngành công nghiệp.
(iv) Hiểu biết về lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam.
(v) Kinh nghiệm với các mô hình kinh doanh và chiến lược hoạt động TKNL.
(vi) Kiến thức và kinh nghiệm với các cơ chế tài chính cho các dự án TKNL công nghiệp.
(vii) Kinh nghiệm trong việc thiết kế và thực hiện các chương trình xây dựng năng lực cho các chuyên gia, ưu tiên cho các cơ quan chính phủ.
Nhiệm vụ yêu cầu tư vấn phải tổ chức một nhóm chuyên gia có kinh nghiệm như tiêu chí đã nêu, đòi hỏi nhiều kỹ năng cần thiết cho các nhiệm vụ khác nhau (ví dụ: tiết kiệm năng lượng, kinh tế, tài chính, v.v).
Tư vấn quan tâm lưu ý tới Phần III, đoạn 3.14, 3.16 và 3.17 trong “Quy định Mua sắm dành cho Bên vay IPF” của Ngân hàng Thế giới vào tháng 7 năm 2016, sửa đổi vào tháng 11 năm 2017 (“Quy định Mua sắm”), quy định chính sách của Ngân hàng Thế giới về xung đột lợi ích.
Tư vấn có thể phối hợp với các đơn vị khác để tăng cường năng lực chuyên môn, nhưng phải nêu rõ liệu liên kết đó có theo hình thức liên doanh và/hoặc tư vấn phụ hay không. Trong trường hợp liên doanh, tất cả các thành viên trong liên doanh phải chịu trách nhiệm chung và riêng đối với toàn bộ hợp đồng nếu được lựa chọn.
Tư vấn sẽ được lựa chọn thông qua phương pháp Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn theo các thủ tục được quy định trong Quy định đấu thầu mua sắm.
Mọi thông tin chi tiết có thể liên hệ BQLDA VSUEE qua email: [email protected] trong khung giờ từ 09:00 sáng đến 17:00 chiều các ngày làm việc.
Hồ sơ mời thầu (EOI) phải được gửi trực tiếp dưới dạng văn bản đến địa chỉ bên dưới (qua Đường bưu điện hoặc Email) trước 16:00 ngày 29 tháng 3 năm 2024.
Ban Quản lý Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam
Phòng 510, Tòa nhà A, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ email: [email protected]