[In trang]
Vĩnh Long thành lập Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện, tiết kiệm điện năm 2022
Thứ bảy, 15/01/2022 - 13:44
Vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 3539/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện, tiết kiệm điện tỉnh Vĩnh Long năm 2022.
Theo đó, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện, tiết kiệm điện tỉnh Vĩnh Long năm 2022 gồm: Xây dựng Kế hoạch cung cấp điện, tiết kiệm điện và chỉ đạo thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; Xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo để áp dụng trong việc điều hành, điều tiết sử dụng điện theo chỉ tiêu được phân bổ và kế hoạch điều tiết sản lượng công suất điện năm 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, thông báo đến các tổ chức, cá nhân sử dụng điện chấp hành chủ trương tiết kiệm điện; Định kỳ tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.
Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện, tiết kiệm điện tỉnh Vĩnh Long theo dõi diễn biến nhu cầu, đảm bảo cung cấp điện năm 2022.
Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo được quyền trưng dụng cán bộ chuyên môn của sở ngành, đơn vị là thành viên của Ban chỉ đạo để phục vụ công tác cho Ban chỉ đạo. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vượt thẩm quyền cho phép, Sở Công Thương bàn bạc thống nhất với các ngành chức năng có liên quan trước khi trình CHủ tich UBND tỉnh quyết định. Thường trực Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện, tiết kiệm điện tỉnh Vĩnh Long đặt tại Sở Công Thương, địa chỉ: số 2A, đường Hùng Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám  đốc Công ty Điện lực Vĩnh Long, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan có trách nghiệm thi hành Quyết định này.
Chi tiết Quyết định số 3539/QĐ-UBND tại đây.
Hương Linh