[In trang]
Khung chính sách dân tộc thiểu số (EMPF)
Thứ năm, 25/11/2021 - 08:52
EMPF đưa ra khuôn khổ thực hiện cho các tiểu dự án, điều tra thực địa, và các tài liệu cần được chuẩn bị trên cơ sở các loại hình, quy mô tác động và khả năng áp dụng của EMPF.
Khung Chính sách Dân tộc thiểu số (EMPF) đưa ra các chính sách, nguyên tắc và quy trình áp dụng cho các tiểu dự án hiệu quả năng lượng tiềm năng, và đưa ra khung phổ biến thông tin yêu cầu và quy trình tham vấn, xây dựng Kế hoạch Dân tộc Thiểu số (EMDPs) cho các tiểu dự án nhằm đảm bảo các lợi ích về văn hóa, kinh tế, xã hội cho người bị ảnh hưởng. EMPF này áp dụng cho tất cả các hoạt động của EEP (Dự án Tiết kiệm Năng lượng) và các hoạt động khi các bước tiếp theo thiết kế hoặc triển khai dự án có sự xuất hiện của các dân tộc thiểu số hoặc có liên quan đến các nguồn tài nguyên đất/tự nhiên của họ trong khu vực dự án.
Khung Chính sách Dân tộc thiểu số (EMPF) được xây dựng trên cơ sở OP 4.10 của Ngân hàng Thế giới - Dân tộc bản địa (tháng 07/2005 sửa đổi tháng
4/2013), các luật và quy định liên quan của Việt Nam.
EMPF đưa ra khuôn khổ thực hiện cho các tiểu dự án, điều tra thực địa, và các tài liệu cần được chuẩn bị trên cơ sở các loại hình, quy mô tác động và khả năng áp dụng của EMPF. Chương trình đào tạo và xây dựng năng lực, nhằm đảm bảo việc tuân thủ EMPF, sẽ được thực hiện như một phần của việc huy động và tăng cường thể chế dự án cho tất cả những ai liên quan, cụ thể gồm các cơ quản quản lý cấp quyền tỉnh, ngân hàng tham gia, chủ đầu tư tiểu dự án, và các đơn vị hành chính, chịu trách nhiệm xem xét các đề xuất tiểu dự án so với các tiêu chuẩn. Tiểu dự án VSUEE sẽ cung cấp bảo lãnh cho tiểu dự án chỉ khi kết quả tham vấn của dự án được tham vấn Tự do, Trước và Được thông báo rộng rãi trong cộng đồng sẽ hỗ trợ cho tiểu dự án. Một báo cáo là cần thiết, như là một phần của RP, mô tả quá trình tham vấn kèm theo tài liệu đầy đủ (biên bản cuộc họp được tổ chức, vv) xác nhận sự tham gia, ủng hộ của cộng đồng.
Xem toàn bộ Khung chính sách dân tộc thiểu số TẠI ĐÂY.
Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững